Prečo muslimovia veria v Jediného a nie v trojjediného Boha? Argumenty

„Toto je oznámenie pre ľudí, aby ním boli varovaní a aby vedeli, že On je len jeden jediný Boh a aby sa poučili tí, ktorí rozum majú.” Korán 52:14

Viera v Jediného Boha sprevádza ľudstvo už od jeho počiatku. Na začiatku to nebola len viera predávaná z generácie na generáciu, ale priamy „kontakt" so Stvoriteľom. Prorok Adam, mier a požehnanie s ním, nepochyboval o Božej existencii, pretože vedel, že Boh existuje. Aby ľudia na túto pravdu nezabudli, Boh naprieč celou históriou ľudstva posiela na Zem svojich prorokov, ktorí nám majú za úlohu pripomínať: Verte v Jediného Boha a konajte spravodlivo!

JUDAIZMUS

Židia nikdy nepochybovali o Božej jedinosti. Tanach na ňu jasne upozorňuje v mnohopočetných zmienkach:

Počuj Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný!Dt 6:4
Ty si jediný, Hospodin, ty si utvoril nebesia, nebesia nebies a všetky ich zástupy... Neh 9:6
Ty si veľký a konáš divy, ty jediný si Boh. Ž 86:10
...nech všetky kráľovstvá zeme poznajú, že ty, Hospodin, si jediný. Iz 37:20
Nech spoznajú, že ty jediný si Pán, Boh, že si slávny na celom svete. DanG 3:45

Niektorí kresťania tvrdia, že v Tanachu sa nachádza zmienka poukazujúca na trojjedinosť Božiu, v miestach, kde je Boh opisovaný ako hovoriaci plurálom, avšak zabúdajú na to, že hebrejčina sa snaží poukazať na Božiu majestátnosť tým, že mu „vyká” - používa tzv. majestátny plurál a v priamej reči tvar „my sme”, takže táto námietka kresťanov je neopodstatnená.

KRESŤANSTVO

Biblia a Ježišovo učenie o Bohu:  

Kresťanská náuka tvrdí, že slová, ktoré hlásal Ježiš, mier a požehnanie s ním, sú pravdivé. Pozrime sa spoločne bližšie na to, čo Mesiáš Ježiš učil:

Ježiš odpovedal: Najdôležitejšie je toto: Počuj Izrael! Pán, náš Boh je jediný Pán! Mk 12:29
Zákonník mi povedal: Správne učiteľ, povedal si pravdu! Jediný je a okrem neho iného niet. Mt 12:32
Ježiš mu odpovedal: Čo sa ma pýtaš na dobro? Jeden je Dobrý! Ak však chceš vôjsť do života, zachovávaj prikázania. Mt 19:17
Ježiš mu odpovedal: Prečo ma nazývaš dobrým??? Nikto nie je dobrý! Iba jeden - Boh! Mk 10:18 

Ako môžete vidieť, Ježiš sa ohradil voči tomu, aby ho nazývali dobrým, pretože vedel, že iba jeden je dobrý (svätý) - a tým dobrým (a svätým) je podľa jeho učenia Boh, ktorého Ježiš nazýval Nebeským Otcom. Taktiež si môžete všimnúť, že Ježiš nikdy nepoužil slovo trojjediný, avšak používal slovo jediný. Ak by bol Boh trojjediný, Ježiš by určite neklamal a povedal by to tak, ako to naozaj je. Nemal dôvod klamať a ako prorok (nieto ešte Boh) by si to nedovolil.

Biblické argumenty proti dogme o trojici: 

Kresťania rovnako ako muslimovia a Židia veria, že Boh je Vševediaci. Ježiš, mier a požehnanie s ním, sa vyslovil, že Vševediaci nie je - nepozná deň Posledného súdu, ktorý pozná iba Boh:

O tomto dni alebo hodine nevie nik, ani anjeli v nebesiach, ani Syn, iba Otec. Mk 13:32

Rovnako i biblické tvrdenie: „Boha nikto nikdy nevidel, ktoré používa biblista po odchode Ježiša z tohto sveta (1Jn 4:12), hovorí o tom, že Ježiš, mier a požehnanie, byť Bohom nemôže - pretože v tom prípade by to znamenalo, že ľudia už Boha videli, a teda tento výrok by v kombinácii s dogmou o trojici spochybňoval autenticitu slov samotnej Biblie.

A nakoniec biblické tvrdenie, ktoré uvádza, že Ježiš sa so slzami modlil a prednášal modlitby Tomu, ktorý ho mohol zachrániť (Heb 5:7) by v prípade Ježišovho božstva bolo úplne nelogické. Ako prorok Boží a Mesiáš sa modliť k Bohu samozrejme mohol.

Dogma o trojici:

Kresťania dnešnej doby, v rozpore s tým čo Ježiš učil, tvrdia, že Boh je trojjediný. Odkiaľ toto tvrdenie pochádza? Nachádza sa slovo trojjediný alebo trojica v Biblii? Nie, nenachádza.

Dogma o trojici bola prijatá v r. 325 na Nicejskom koncile, kde sa o nej hlasovalo. Pápež sa hlasovania nezúčastnil. Proti dogme o trojici sa postavil Árius, ktorý tvrdil, na základe Biblie, že: 1. Syn je stvorením Otca (označovaným ako "počiatok Božieho stvorenia" Biblia, Zj 3:14), 2. logos (slovo) a Boh Otec nie sú rovnakej podstaty, 3. existoval čas, kedy Syn neexistoval (kedže bol stvorený Bohom). Jeho učenie bolo označené za herézu a Árius bol poslaný do vyhnanstva.

Nelogickosť konceptu dogmy o trojici:

môžeme vidieť i v protichodných tvrdeniach katechizmu: Božské osoby si nedelia medzi sebou jediné božstvo, ale každá z nich je celý Boh, „lebo… Otec je to isté, čo Syn, Syn to isté, čo Otec, Otec a Syn sú to isté, čo Duch Svätý, (Katechizmus, 253) vs. Božské osoby sú od seba skutočne odlišné. Otec totiž nie je Syn, ani Syn nie je Otec, ani Duch Svätý nie je Otec alebo Syn.“ (Katechizmus 256)

(Autor ilustrácie: Petinoh):

KORÁN

Viera muslimov v Jediného Boha je pevne argumentačne podložená tvrdeniami Koránu. Korán jasne a stručne uvádza tvrdenia o jedinosti Božej, ktoré sú v súlade s predchádzajúcimi zjaveniami:

Váš Boh je jeden jediný Boh, niet boha okrem Neho, v Jeho moci je milosť a je milostivý. 2:163
Váš Boh je len jeden jediný. 37:4

Korán vyzýva kresťanov k neprekračovaniu medzí svojho náboženstva, k nasledovaniu učenia (všetkých prorokov) o Jedinom Bohu a k odmietnutiu výmyslu dogmy o trojici:

Ľudia Knihy, neprekračujte medze svojho náboženstva a nehovorte o Bohu iné než pravdu. Veď Mesiáš, Ježiš, syn Márie, je poslom Božím a Jeho slovom, ktoré vrhol Márii a duchom od Neho. Verte teda v Boha a jeho poslov a nehovorte: „Traja“. Prestaňte, je to lepšie pre vás. Veď Boh je len jeden Boh, Je jedinečný na to, aby mal syna. Jemu náleží, čo je v nebesiach a čo je na zemi. A Boh sám postačí, aby sa na Neho spoľahlo. 171:4
Povedz: On, Boh je jeden jediný, Boh je Al Samad, nesplodil a nebol splodený a niet toho, kto by sa Mu vyrovnal. 112:1

Taktiež vyzýva k nepridružovaniu k Bohu nikoho a ničoho:

Povedz (Muhammad): „Ja som len človek ako vy, ktorému je zvestované, že vaším bohom je jeden jediný Boh. Buďte preto k Nemu priami a proste Ho o odpustenie.“ Beda tým, ktorí pridružujú k Bohu niečo alebo niekoho. 41:6
Povedz (Muhammad): Je len jeden jediný Boh a ja nemám nič spoločné s tým, čo k Nemu pridružujete. 6:19 
Povedz: „Kto je Pánom nebies a zeme?“ Povedz: „Boh“. Povedz: „Aj tak ste si učinili mimo Neho za dôverníkov takých, ktorí nemajú moc sami sebe škodu alebo prospech privodiť?“ Povedz: „Dajú sa porovnať slepí a vidiaci? Alebo sa dajú porovnať temnoty a svetlo?“ Alebo azda učinili Bohu spoločníkov, ktorí stvorili niečo podobné tomu, čo On stvoril, čo spôsobilo, že im všetky stvorenia pripadali rovnaké? Povedz: „Boh je stvoriteľom všetkého a On je jeden jediný a má moc nad všetkým“ 16:13
Toto je oznámenie pre ľudí, aby ním boli varovaní a aby vedeli, že On je len jeden jediný Boh a aby sa poučili tí, ktorí rozum majú. 52:14

Text je súčasťou Refresher Blogu, nie je redakčným obsahom. Administrátorov môžete kontaktovať na blogy@refresher.sk.

Ohodnoť blog
10
Poslať správu
Patrím medzi slovenských muslimov a týmto blogom sa vám pokúsim: - priblížiť najdôležitejšie aspekty islámu, najrýchlejšie rastúceho náboženstva sveta, - objasniť mýty, ktoré sa o isláme šíria - zodpovedať často kladené otázky, ktoré sa týkajú života muslimov. Ak máte nejaké nezodpovedané otázky, neváhajte sa na ne opýtať v komentároch. Možno ma tak inšpirujete k tvorbe ďalšieho blogového príspevku :) .

Chceš vedieť, keď Lenka Kravcová pridá nový blog?

Zadaj svoj mail a dostaneš upozornenie. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.