Spoznaj viac ako len Karlov most! Get to know more than just the Charles Bridge!

Poďte somnou putovať na menej známe miesta v srdci Európy, ktoré vás zaručene očaria. Come with me to travel to lesser-known places in the heart of the Europe, which are guaranteed to enchant you.

Ešte stále ste nenavštívili hlavné mesto Českej republiky? Tak teraz je ten správny čas to napraviť! Ak ste však už v Prahe boli a videli len tie najnavštevovanejšie miesta, tak mi dovoľte, aby som vám ukázala niečo viac.

Have you still not visited the capital city of the Czech Republic? Now is the right time to fix it! However, if you have already been to Prague and seen only the most visited places, then let me show you something more.

1. Letenské sady /Leten Gardens

Ide o druhý najväčší park v Prahe, ktorý je celoročne sprístupnený. Toto miesto vám ponúkne krásnu panorámu na celé mesto. Okrem toho si tu môžete zašportovať, usporiadať piknik, vychutnať drink, či vypočuť hudbu. V minulosti Letenské sady slúžili ako táborisko a zhromaždisko vojsk, taktiež i na korunovácie. Ľudia sa sem chodili často pozerať na 65 - metrový pomník diktátora J.V. Stalina, ktorý bol v tom čase najväčší svojho druhu, v celej Európe. Dnes na jeho mieste je metronóm, ktorý odpočítava čas. Ide o významný objekt od sochára V. K. Nováka. Zachoval sa tu i Letenský zámeček, ktorý slúži ako reštaurácia. Odporúčam si toto skvelé miesto pozrieť aj vo večerných hodinách.

It is the second largest park in Prague, which is open all year round. This place will offer you a beautiful panorama of the whole city. In addition, you can play sports, have a picnic, enjoy a drink or listen to music. In the past, the Leten Gardens served as a camp and assembly of troops, as well as for coronations. People often came here to see the 65-meter monument to dictator J.V. Stalin, who at the time was the largest of its kind, in all of the Europe. Today, in its place is a metronome who counts down the time. It is an important object created by sculptor V. K. Novák. The Letna chateau has also been preserved here and now functions as a restaurant. I recommend seeing this great place in the evening.

2. The Pop Up!

Ak máte radi kreativitu, fotenie a umenie, tak toto miesto bude pre vás ako stvorené! Zobrala som sem svojich priateľov, ktorým sa tu naozaj páčilo. Ide o úplne nový koncept výstavy, ktorá vo vás zanechá jedinečný zážitok. The Pop Up tvorí niekoľko originálnych miestností, ktoré sú ako stvorené pre tvorbu skvelých fotografií. Dĺžka jednej prehliadky je 90 minút a maximálny počet v jednej skupinke je 6 ľudí. Pozvite si aj vy svojich kamarátov, rodinu, či partnera. Vek tu nehrá žiadnu rolu. Takže je už len na vás nechať voľnosť vašej fantázií!

If you like creativity, photography and art, then this place is made for you! I brought my friends here who really enjoyed this place. It is a completely new concept of the exhibition, which will leave you with a unique experience. The Pop Up consists of several original rooms that are perfect for creating great photos. The length of one tour is 90 minutes and the maximum number in one group is 6 people. Invite your friends, family or a partner. Age plays no role here. So it's all up to you, leave your imagination free!

3. Rozhledna Doubravka XIV / Doubravka Lookout Tower

Táto vyhliadková veža má 23,5 metra. K jej vrcholu vedie 98 schodov. Je potrebné upozorniť, že rozhľadňa sa mierne hýbe preto nie je najideálnejšia pre ľudí, ktorí majú strach z výšok. Sídlo si našla vo veľmi peknom prostredí - v lesoparku Čihadla. Ak si chcete spraviť príjemnú prechádzku, tak len o kúsok ďalej sa nachádza Kyjský rybník.

This observation tower is 23.5 meters high with 98 steps leading to its top. It should be noted that the lookout tower moves slightly, so it is not the most ideal for people who are afraid of heights. It is situated in a very nice environment - in the Čihadla forest park. If you want to take a pleasant walk, then there is the Kyjský pond a little further.

4. Trojský zámek / Troja Castle

Ešte som sa nestihla dostať do vnútorných priestorov tejto stavby, nakoľko to nebolo možné, no o to viac som si užila vonkajší areál so všetkým čo k tomu patrilo. Videla som záhradu v barokovom štýle zdobenú s terakotovými vázami, labyrint i sochársku výzdobu dvojramenného schodiska. Tento unikátny Trojský zámok sa nachádza neďaleko zoologickej záhrady v pražskej mestskej časti Troja. Verím, že sa sem ešte niekedy vrátim a pozriem si celý zámok v plnej kráse.

I have not yet managed to get into the interior of this building, as it was not possible, but I enjoyed the outdoor area with everything that belonged to it. I saw a garden in the Baroque style decorated with terracotta vases, a labyrinth and sculptural decoration of a two-branch staircase. This unique Troja Castle is located near the Zoo in Prague's Troja district. I believe that I will come back here someday and see the whole castle in its full beauty.

5. Kinského zahrada / Kinsky Garden

Túto záhradu som objavila len pred nedávnom. Je to skvelé miesto na prechádzku a relaxáciu. Ide o park, ktorý sa nachádza na Smíchově . V minulosti na tomto území boli len lesy, neskôr aj vinice. V záhrade nájdete palác Kinských a drevený gréckokatolický kostol.

I discovered this garden only recently. It is a great place to walk and relax. It is a park located in Smíchov. In the past, there were only forests in this area, later also vineyards. In the garden, you will find the Kinský Palace and a wooden Greek Catholic church.

6. Créme de la Créme

Podľa môjho názoru ide o najlepšiu zmrzlinu v celej Prahe. Zvlášť kombinácia marakuja a rakytník, ktorú musíte vyskúšať! Upozorňujem vás však dopredu, že na túto skvelú pochúťku stoja vždy rady ľudí. Ale ako sa vraví, na dobre sa oplatí počkať. Na svoje si prídu aj ľudia, ktorí nemôžu jesť lepok, vegáni, ale aj tí, ktorí uprednostňujú skôr sorbety, či zdravé zmrzliny bez pridaného cukru. Na výber máte z viac ako 20 -tich druhov. A poviem vám, že výber nie je naozaj ľahký. Créme de la Créme ponúka i skvelé zákusky, kávu a príjemné posedenie.

In my opinion, this is the best ice cream in the whole of Prague. Especially the combination of passion fruit and sea buckthorn that you must try! However, I would like to warn you in advance that there are always advice from this great delicacy. But as they say, it pays to wait. People who can't eat gluten, vegans, but also those who prefer sorbet or healthy ice cream without added sugar, will also get their money's worth. You can choose from more than 20 flavours. And let me tell you, choosing is not really easy. Créme dela Créme also offers great desserts, coffee and a pleasant seating area.

7. Park Stromovka

Jedno z mojich obľúbených miest, ktoré som kedy navštívila v tomto čarovnom meste. Od prvého momentu som si ho zamilovala. S priateľmi sme si tu vychutnávali spoločne chvíle, najviac však organizovali pikniky. Verejný mestský park slúži predovšetkým na rekreačné využitie. Nájdete tu jazierka, krásnu prírodu, detské ihrisko, špeciálne fitness prvky pre dospelých i seniorov, 4 piknikové miesta s grilom. V areáli sa nachádza aj planetárium a reštaurácie.

One of my favorite places I've ever visited in this magical city. I fell in love with it from the first moment. My friends and I enjoyed our time together, but most of all we organized picnics. The public city park is used primarily for recreational use. Here you will find ponds, beautiful nature, a playground, special fitness elements for adults and seniors, 4 picnic areas with barbecue. There is also a planetarium and restaurants on site.

8. Svet medúz / The worls of jellyfish

Akoby som opísala Svet medúz jedným slovom? Relax. Ide o unikátny svetový projekt, kde si môžete pozrieť viac ako 10 000 medúz. Každú miestnosť je sprevádzaná hudbou a audiovizuálnymi efektami. Stretnete sa tu aj s najväčším akváriom v tvare gule, ktoré je zapísané v Guinnesovej knihe rekordov. Na svoje si prídu i deti v detskom kútiku. A ak by ste náhodou po prehliadke zostali hladný, tak na vás čaká bistro, ktoré ponúka týždenne menu a má aj stálu ponuku.

As if I described the world of jellyfish in one word? Relaxion. This is a unique world project where you can see more than 10,000 jellyfish. Each room is accompanied by music and audiovisual effects. You will also find the largest ball-shaped aquarium here, which is listed in the Guinness Book of Records. Children in the children's corner will also enjoy themselves. And if you happen to be hungry after the show, a bistro awaits you, which offers a weekly menu as well as a permanent menu.

9. Divoká Šárka / Wild Šarka

Príroda, skaly, lesy, potoky. To všetko charakterizuje Divokú Šárku. Túto unikátnu rezerváciu som si veľmi obľúbila, preto som ju navštívila viac krát. Človek sa tu cíti naozaj slobodne. V blízkosti sa nachádza kúpalisko - Divoká Šárka i prírodné kúpanie - Džbán. Takže po menšej prechádzke, je ideálnou voľbou práve takéto osvieženie.

Nature, rocks, forests, streams. All of these features characterizes Wild Šárka. I really liked this unique reservation, so I visited it several times. One feels really free here. Nearby is a swimming pool - Wild Šárka and natural swimming - Džbán. So after a short walk, such a refreshment is the ideal choice.

10. Botanica Coffee Truck

Verte či nie, aj kaviareň vám vie poskytnúť nevšedný zážitok. Čo môže byť krajšie ako posedieť si medzi toľkými živými organizmami? Botanica Coffe Truck neponúka však len príjemné posedenie, ale aj skvelé limonády, kávu i rôzne akcie akými sú napríklad: Blší trh, Langōš Fry Day a mnoho iných. Verím, že keď raz navštívite toto miesto, tak už nebudete chcieť odísť.

Believe it or not, even a cafe can provide you with an extraordinary experience. What could be more beautiful than sitting among so many living organisms? However, Botanica Coffe Truck offers not only pleasant seating but also great lemonades, coffee and various events such as: Flea Market, Langōš Fry Day and many others. I believe that once you visit this place, you will not want to leave.

11. Havlíčkovy sady (Grébovka) / Havlíček Gardens

Na Vinohradoch leží park podľa anglického typu nazývaný Havlíčkovy sady. Je známy aj pod názvom Grébovka alebo Gröbovka. Na tomto mieste môžete nájsť jazierko, fontánu, vodnú kaskádu, umelú jaskyňu, unikátne výhľady na Prahu a dokonca aj kaviareň, či ihrisko pre seniorov. Tento areál bol v roku 1964 vyhlásený za kultúrnu pamiatku, takže by nemal na vašom zozname chýbať.

In Vinohrady there is a park of the English type called Havlíček Gardens. It is also known as Grébovka or Gröbovka. Here, you can find a pond, a fountain, a water cascade, an artificial cave, unique views of Prague and even a café or playground for seniors. This area was declared a cultural monument in 1964, so it should not be missing on your list.

12. Národný pamätník na Vítkove / National Monument in Vitkov

Išlo o prvé miesto, ktoré som navštívila hneď po tom čo som sa ubytovala. Zakaždým som si z neho odniesla inú (krásnu) spomienku. Ide o funkcionalistický pamätník, ktorého hlavným cieľom je uctenie pamiatky československých legionárov a československého odboja v období 1.svetovej vojny. Je to dobrý priestor na odreagovanie, behanie či prechádzku. Rovnako ako Letenské sady, tak aj tento pamätník odporúčam navštíviť i vo večerných hodinách. Ponúka výhľady, ktoré nemožno len tak prehliadnuť.

It was the first place I visited right after I checked in. I always took another (beautiful) memory from it. It is a functionalist monument, the main goal of which is to honor the memory of Czechoslovak legionnaires and the Czechoslovak resistance during the First World War. It is a good place to relax, run or walk. As well as Leten Gardens, I recommend visiting this monument in the evening. It offers views that can't just be overlooked.

13. Břevnovský kláštor / Brevnov Monastery

Břevnovský kláštor je prvý mužský kláštor v Českej republike, ktorý sa zaraďuje medzi národné kultúrne pamiatky. Okrem krásneho kláštora môžete obdivovať aj Markétskú záhradu. Veľkou zaujímavosťou ktorú skrýva tento kláštor je jeho najstaršia tradícia vo varení piva v celom Česku.

Břevnov Monastery is the first male monastery in the Czech Republic, which is one of the national cultural monuments. In addition to the beautiful monastery, you can admire the Margaret Garden. A great attraction hidden by this monastery is its oldest tradition in brewing beer in the whole Czech Republic.

14. Vyhlídka Baba / Lookout Baba

Čím ďalej tým viac ľudí objavuje túto prírodnú pamiatku, ktorá sa nachádza na pravom brehu Vltavy. Zo začiatku ju však poznali iba miestni obyvatelia. Na vyhliadku nie je náročná cesta, takže ju bez problémov zvládnu deti, ale aj starší ľudia. Najlepší čas na návštevu je určite v skorých ranných hodinách, takže ranné vtáčatá budú mať značnú výhodu.

More and more people are discovering this natural monument, which is located on the right bank of the Vltava. From the beginning, however, it was known only to locals. The path to the prospect is not difficult, so children as well as older people can handle it without any problems. The best time to visit is definitely in the early morning, so the early birds will have a significant advantage.

15. Riegrovy sady / Rieger Gardens

Nachystala som si ešte jeden mestský park, ktorý nesmiem vynechať. Teší sa veľkej obľube hlavne u mladých ľudí. Tí sa sem po väčšine chodievajú pozerať na západ slnka s pivkom v ruke. (Rozhodne to odporúčam aj ja) Tieto, už viac ako storočné sady, nájdete v pražskej štvrti- Vinohrady.

I have prepared another city park, which I must not miss. It is very popular especially with young people. They usually come here to watch the sunset with a beer in hand. (I definitely recommend it too.) These, more than a century-old orchards, can be found in the Vinohrady district of Prague.

Verím, že po tomto článku zamierite na tieto skvelé miesta. A ja len dúfam, že si to naplno užijete!

I believe that after reading this article you will give a chance to these beautiful places and I just hope you enjoy it to the fullest!

Text je súčasťou Refresher Blogu, nie je redakčným obsahom. Administrátorov môžete kontaktovať na blogy@refresher.sk.

Ohodnoť blog
12
Poslať správu
Som kúsok z každého miesta, ktoré som kedy navštívila.

Chceš vedieť, keď Adriána Gloneková pridá nový blog?

Zadaj svoj mail a dostaneš upozornenie. Kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.